BELEIDSPLAN 2023-2027

Stichting al-Sorour

Versie: 1.5

Versiedatum: 1 november 20231. Oprichting, registratie en ANBI status 

De stichting Al-Sorour (hierna: “de stichting”) is opgericht bij mr H. Feijen notaris te Haarlem. De stichting is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 73857831. Tevens is de stichting ook bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 865512711. De stichting is in afwachting van een ANBI keurmerk (algemeen nut beogende instelling). 

2. Doelstellingen 

Er is besloten om meerdere doelen op te nemen in de statuten, zodat de stichting breed inzetbaar kan zijn voor allerlei doeleinden voor op langere termijn. Op deze manier moet de stichting makkelijk en snel kunnen reageren op actuele gebeurtenissen in de maatschappij. 

2.1 Doelen 

a) Het bevorderen van cultureel, maatschappelijk en religieus betrokkenheid van de moslims in Nederland, al dan niet in samenwerking met andere regionale en/of landelijke verenigingen en organisaties, opdat deze op een waardige en gepaste manier deel kunnen nemen aan de samenleving in Nederland. Hierdoor zal de stichting een positief aandeel hebben in de maatschappij; 

b) Het bevorderen van interculturele en religieuze betrekkingen; 

c) Het geven van voorlichting over de verschillende godsdiensten; 

d) Het geven van voorlichting over de Islam aan andere organisaties; 

e) Het verrichten van sociaal cultureel en maatschappelijk werk; 

f) Het bevorderen van de emancipatie van allochtone vrouwen in Nederland; 

g) Het ondersteunen van groepen en organisaties van moslims; 

h) Het adviseren van beleid met regeringen, overheden en autoriteiten inzake moslims; 

i) En voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

2.2 Doelen te bereiken door 

a) het verstrekken van informatie en voorlichting aan Moslims over de Nederlandse samenleving en in het bijzonder over hun plaats in de samenleving; 

b) Het verstrekken van informatie en voorlichting aan de Nederlandse samenleving omtrent de achtergrond en karakter van Moslims; 

c) Organiseren van bijeenkomsten omtrent sociale,multiculturele en religieuze activiteiten;

d) Oprichten en onderhouden van begraafplaatsen, activiteitencentra, scholen, opvanghuizen en bejaardencentra.  

Voor 2023-2027 is besloten om het volgende doel te realiseren 

Belangrijkste doelstelling(en): 

1) Aanschaf eigen pand i.v.m. uitvoering activiteiten; 

2) Uitbreiding portefeuille aan donateurs; 

3) Bevorderen en uitbreiden samenwerking met diverse instanties; 

4) Uitbreiding participanten in diverse regio’s. 

3. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Het bestuur zal ten allen tijde zo samengesteld zijn, dat van de bestuurders tenminste twee bestuursleden geen echtgenoot of geregistreerd partner dan wel bloed- en aanverwanten in de rechte lijn kunnen zijn. 

3.1 Beloning bestuurders 

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders zien het als een noodzaak vanuit Islamitisch opzicht om hun kennis en kunde bij te dragen. Hiervoor krijgt men beloning in het hiernamaals (paradijs). 

3.2 Vrijwilligers 

De vrijwilligers kunnen in overleg een vergoeding krijgen voor de gemaakte onkosten en een vastgestelde maximaal (fiscale) vrijwilligersvergoeding. 

4. Statuten 

De statuten zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel en notariskantoor van oprichting. 

5. Administratie 

De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: 

a) Dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven; 

b) De aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de anderen door de instelling gemaakte kosten; 

c) De aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling. 

5.1 Beperkt eigen vermogen 

Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen doordat de opbrengst van inzamelingsacties gebruikt kunnen worden voor toekomstige activiteiten. 

5.2 Beheer en bestedingen van het vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een Nederlandse bank/spaarrekening. Het vermogen mag niet op buitenlandse rekening staan. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Dat wil zeggen dat er minimaal twee bestuurders nodig zijn om te beschikken over het vermogen. Bij eventuele misbruik van gelden zal door het bestuur aangifte bij de politie worden gedaan. Het vermogen wordt maximaal mogelijk elektronisch/giraal beheerd, dit geldt dus ook voor betalingen. Contante betalingen en ontvangsten worden in het kader van transparantie naar de achterban het liefst zo veel mogelijk vermeden. 

6. Activiteiten die de stichting ontplooit 

Er zijn diverse activiteiten die de stichting ontplooit. 

Onder andere: 

a) Organiseren van thema avonden voor jongeren (drugs/alcohol/criminaliteit) in samenwerking met wijkagent(en); 

b) Algemeen islamitische lessen (zowel voor kinderen (ouder dan 5 jr) en volwassenen) in het Nederlands. Hierdoor zijn de lessen toegankelijk voor iedereen; 

c) Diverse workshops en praktijktrainingen; 

d) Diverse sportactiviteiten; 

e) Ramadan iftar bijeenkomsten; 

f) Alle activiteiten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk;